Βιβλιογραφία


AINSWORTH, M.D. (1970).
Attachment, Exploration, and Separation: Illustated by the Behaviour of one- Year-olds in a Strange Situation. Child Development 41: 49-67.

BENN, B. (1991). A state wide definition of eligibily under P.h., 99-457, Part II: A final research report. Detroit, M,I., Merril-Palmer Institute.

BION N. (1962): Learning From Experience. London,Heinemann

BOTTELA C.S. (1992): Nervose traumatique et coherence psychique. Revue franncaise de psychosomatique, 2, p.25-36.

ΒOWLBY, J. (1961c). Chilhood Mourning and its Implications for Psychiatry. American Journal of Psychiatry 118: 481-498.

BOWLBY, J. (1995) Δημιουργία και Διακοπή των συναισθηματικών Δεσμών. σ. 22-48. Αθήνα , Καστανιώτης.

FERENCZI S. (1929): Principes develaxation et neocatharsis.  In: Psychoanalyse IV, Payot, 1982.

FREUD S. (1915). Mourning and Melancholia. Standard Edition, 14, Hogarth Press.

FREUD S. (1920). Beyond the pleasure Principle. Standard Edition, London: Hogard Press,14, p.7-66.

GOLDBERG, W., MICHAELS, G. (1989). The transition to parent-hood. Current Theory and Research. Michaels G. and Goldberg W. (επιμ.) Cambridge Studies in Social and Emotional Development.

LACAN, Z. (1986). H Οικογένεια, τα Οικογενειακά Συμπλέγματα στη Διαμόρφωση του Ατόμου. σ.15-21. Αθήνα, Καστανιώτης.

TΣΑΝΙΡΑ, ΕΙΡ. (2008). Η Σημαντικότητα του Τραύματος στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

ΤΣΙΑΝΤΗΣ Γ. (1993). Ψυχική Υγεία του παιδιού και της οικογένειας. σ. 20-23. Αθήνα, Καστανιώτης

ΤΣΙΑΝΤΗΣ Γ.-ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. (2009). Προσχολική Παιδοψυχιατρική. σ.17-28, Αθήνα, Καστανιώτης.

ΤΣΙΑΝΤΗΣ Γ. (2001). Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική. σ. 20-25, 380-381, 387-389, 489-494, 510-511. Αθήνα, Καστανιώτης.

WINNICOTT, D.W. (1931). A note on normality and anxiety.  In Collected Paper:Through Paediatrics to Psychoanalysis, p.3-21,Basic Books, 1958,New York.

WINNICOTT,D.W. (1941). The observation of infants in a set situation. In collected Papers:Through Paediatrics to Psychoanalysis, p. 52-69, Basic Books, 1958, New York

WINNICOTT,D.W. (1945). Primitive emotional development.  In Collected Papers: Through paediatrics to Psychoanalysis, p.145-156, Basic Books, 1958, New York.

WINNICOTT,D.W. (1949). Birth Memories, birth trauma and anxiety. In Collected Papers: Through Paediatrics to psychoanalysis, p.174-193, Basic Books, 1958, New York.

WINNICOT,D.W. (1949). Mind and its relation to the psyche-soma.  In Collected Papers:Through the Paediatrics to Psychoanalysis, p.243-254, Basic Books, 1958, New York.

WINNICOTT, D.W. (1963c). From Dependence towards Independence in the Development of the individual. In The Maturational Processes and he Facilitating Environment, p.83-92,The Hogarth Press,1979, London.

WINNICOTT, D.W. (1964). The baby as a Person. In The Child, The Family and the Outside World, p.75-79, Harmondsworth, Penguin Books, England.

Η  σελίδα  αυτή  είναι  υπό  ενημέρωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μακεδονίας 3 Κηφισιά 14561

Τηλ : 2108013625

e-mail : andreas.chamouzas@gmail.com

logo5-big-white.png